Bylauget arbejder for at forbedre de trafikale forhold i Plejelt, der er i den anledning holdt et møde med repræsentanter fra Byrådet og forvaltningen, referat af mødet nedenfor. mødet har allerede resulteret i at der har været opsat trafikmålere således at man kan få et mere præcist billeder af såvel mængden og typen af trafik og af hastigheden. Resultatet af målingen foreligger ikke endnu.

Referat af møde med trafikudvalget 17.06.10 hos Hanne
Til stede: Susanne, Kurt, Daniella, Hanne og Lisbeth.
Erling Skipper Hansen ( byrådet)
Niels …… ( forvaltningen)
Dagsorden og formål:
1. At gør byråd og forvaltning opmærksom på at vi mener at der er 2 hovedproblemer ifht. trafiksikkerheden:
a. Hastigheden på Esrumvej
b. Færdsel for ”de bløde trafikanter” på Esrumvej

2. At debatter mulige løsningsmodeller og metode til afhjælpning af problemerne:

a)For at nedbringe hastigheden foreslås følgende:
- Intelligente trafiktavler (evt. transportable)
- Opsætning af stærekasser
- Kraftigere lys på byskiltene – eventuelt opsætning af byporte som de har i Gribskov kommune
- Regelmæssig politikontrol
- Eventuelt bump
- Rumlestriber på tværs af vejen ved byskiltene
- Generel og ensartet nedsættelse af hastigheden på Esrumvej (mange skiftende hastighedsgrænser for nuværende)

b) For at sikre liv og helbred for fodgængere og cyklister foreslås følgende:
- Cykelsti
- Gangsti
- Kombineret cykel/gangsti
- Evt. ”alternativ cykel/gangsti” – dvs. gennem skov og marker
- Udbedring af rabat
- Reparation/forbedring af eksisterende stier
- Revurdering af nuværende skolebusordning (der er aktuelt 20 børn i Plejelt – dog ikke alle skolesøgende)
- Reetablering af busrute

3. næste arrangement og næste møde

Ad 1 og 2:
Indledning vis nævnte Skipper at vi godt kunne glemme alt om at få etablere cykelsti eller andre lignende foranstaltninger da dette er meget dyrt og kommunen ingen penge har.
Der næste havde både han og Niels ved selv syn kunne konstatere at der køres meget stærkt og at oversigtforholdene ikke er særligt gode og at der ingen eller næsten ingen rabat.

LD fremlagde en tegning hvor af, de noget forvirrende skilte forhold, fremgik, det vakte noget undren, men da det er politiet der bestemme hvor og hvilke der skal stå, ligger det uden for byrådet kompetence, ESH sidder god i trafiksikkerhedsrådet og vil fremgå sagen der.
LD fremlagde det paradoksale i niveauet for trafikfarlighed ( for skolebørn) falder 200m øst for Plejeltvejs udmunding i Esrumvej. ESH og Niels blev opfordret til at se på dette da der i årene fremover kommer mange skolesøgende børn.

De forskellige løsningsforslag blev diskuteret og man nåede til følgende konklusion:
Der opsættes mobiler fartmålere, der registerer hastige, mængde og type af trafik. Når resultat er kendt vil vi have et bedre grundlag for at vælge den rigtige løsning, der ligges derefter op til et nyt dialogmøde.

ESH og Niels vil i trafiksikkerhedsudvalget arbejde for at politiet gennemfører fartmålinger.

Rabatterne vil blive fyldt op.
I forbindelse med omlægning af bustrafikken, vil der blive set på muligheden for at rute 331 føres igennen Plejeltpå nogle af afgangene

Det blev foreslået at der kunne etableres et alternativt stisystem via eks. stier og mindre befærdede veje. ESK og Niels var villige til at se på en sådan ide, de opfordre os til at komme med et oplæg.


Ad. 3
Næste arrangement er høstfesten forslag til dato 04.09.10 - vi kan desværre ikke den dag !!!!!!!
Kan det evet.være den 11.09.10

Dato for næste bestyrelsesmøde 07.07.10 kl 19.30 hos Lisbeth


Ref. Lisbeth