Vedtægter

Vedtægter og love for Plejelt og omegns bylaug

§ 1
Foreningens navn er Plejelt og omegns bylaug. Foreningen har hjemsted i Helsingør Kommune. Oldermanden tegner foreningen.

§ 2
Plejelt og omegns bylaug formål er:
• at styrke områdets udvikling i overensstemmelse med borgernes ønsker.
• at samle borgerne til i fællesskab at virke for et godt lokalmiljø.
• at medvirke til udarbejdelse af forslag til bevaring, forbedringer og fornyelse i Plejelt og omegn.

§ 3
Som medlemmer optages personer som er hjemmehørende i bylaugets område (se kortbilag). Anmodning om optagelse fremsættes overfor bestyrelsen. Herudover kan enkeltpersoner med tilknytning til Plejelt og omegn efter ansøgning optages uden stemmeret.

§ 4
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år i 2. kvartal. Stemmeberettigede er 1 beboer fra hver af de indmeldte husstande i bylaugets område. Generalforsamlingen er i øvrigt åbent for alle borgere i bylaugets område. Generalforsamlingen indkaldes ved brev/mail til medlemskredsen senest en måned forud.
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning
4. Regnskab og kontingentfastsættelse
5. Valg til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Arbejdsplan for det kommende år
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Beslutninger og valg sker ved almindelig stemmeflertal blandt de stemmeberettigede, dog skal ændring af lovene, samt opløsning af foreningen ske iht. § 9. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde med mindst 8 dages varsel. Skriftlig afstemning foretages, såfremt en stemmeberettiget fremsætter begæring herom.

§ 5
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen ved brev til/mail til medlemskredsen med mindst 8 dages varsel. Såfremt 1/3 del af medlemmerne i Plejelt og omegns bylaug fremsætter skriftlig begæring herom, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 3 uger. Bestyrelsen kan beslutte at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§ 6
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år. Det er generalforsamlingens stemmeberettigede deltagere der vælger bestyrelsen. I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. I ulige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Alle bilag skal attesteres af oldermanden.

§ 7
Regnskabsåret er kalenderåret. Kontingentændringer vedtages på generalforsamlingen. Regnskabet revideres før generalforsamlingen af en revisor, valgt af det seneste års stemmeberettigede deltagere. Kontingentet skal være indbetalt inden årsmødets afholdelse. Medlemmer der er i restance, kan ikke udøve stemmeret. Medlemmer, der er i restance med mere end 1 års kontingent slettes.

§ 8
Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og iværksætte projekter til fremme for foreningens formål. Større projekter skal, så vidt muligt, fremlægges på generalforsamlingen forud for igangsættelsen. Opgaver og projekter må ikke forpligte medlemmerne udover det fastsatte kontingent. Bestyrelsen kan søge fonde og myndigheder om midler til gennemførelse af projekter. Regnskab for større projekter skal revideres af revisor, der er godkendt af bevilligende fonde eller myndigheder.

§ 9
Ændring af foreningens love kan ske med 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på årsmødet. Opløsning af foreningen kan ske med 2/3 flertal ved urafstemning blandt medlemmerne. Forslaget skal dog først fremsættes på en generalforsamling.

§10
Ved opløsning af foreningen tilfalder foreningens midler almennyttige formål i hjemstedskommunen.